Regulamin

Regulamin sklepu internetowego jubilerperfumeria.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jubilerperfumeria.pl.

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem sklepu internetowego jest firma Jubiler Perfumeria Stanisława Dac, prowadząca działalność przy ul. Wojska Polskiego 127a/3, 21-550 Terespol, NIP 5370013799, REGON 030134912, adres e-mail: info@jubilerperfumeria.pl.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających ze sklepu internetowego,  określa zasady i warunki  korzystania z serwisu a w szczególności:  zasady rejestracji, zasady dokonywania procesu zamówień i tym samym zawierania Umów Sprzedaży na odległość  z wykorzystaniem usług świadczonych przez sklep, zasady dokonywania zwrotów, wymiany oraz reklamacji towaru, polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych.

§ 2
DEFINICJE

SPRZEDAWCA – właściciel sklepu internetowego www.jubilerperfumeria.pl;
KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie internetowym;
PRODUKT – dostępna w sklepie rzecz fizyczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaż pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
SKLEP INTERNETOWY – platforma Sprzedawcy umożliwiająca przeglądanie oraz zamawianie produktów drogą elektroniczną wraz z realizacją całego procesu Umowy Sprzedaży;
UMOWA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ – umowa sprzedaży produktu zawierana drogą elektroniczną, (poprzez platformę sklepu internetowego), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub kilku możliwości porozumiewania się na odległość (np. e-mail, telefon lub inne komunikatory);
ZAMÓWIENIE – dobrowolne oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą dostępnego w sklepie formularza, skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu;
KONTO – indywidualne Konto Klienta zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta (z możliwą edycją tych danych) oraz historia złożonych zamówień.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający dokonanie rejestracji i założenie konta w Sklepie;
KOSZYK – jeden z elementów funkcjonalnych Sklepu Internetowego umożliwiający  przechowanie informacji o wybranym już produkcie/produktach. Usprawnia proces zamawiania kilku produktów jednocześnie, zmianę ilości oraz umożliwia powrót oraz kontynuację procesu zamawiania po jakimś czasie. Podsumowuje wartość zamówionych produktów oraz wybranej opcji dostawy.
FORMULARZ SKŁADANIA ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie umożliwiający przygotowanie oraz złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

 

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu  jest możliwe bez uprzedniej rejestracji.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przestoje, zakłócenia bądź przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane niekompatybilnością infrastruktury sklepu z urządzeniem oraz oprogramowaniem Klienta.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Domyślną walutą asortymentu sklepu jest polski złoty (PLN).
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz bieżące ich aktualizowanie.

§ 4
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient składający zamówienie w Sklepie jest poinformowany i akceptuje obowiązek zapłaty za zamówienie, uwzględniając zarówno koszty za zamówione towary jak i koszty związane z ich dostawą i sposobem płatności. W trakcie składania zamówienia Klient jest na bieżąco informowany o wysokości opłat za wybrane parametry zamówienia.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep internetowy www.jubilerperfumeria.pl daje swoim Klientom możliwość złożenie zamówienia bez rejestracji, w ramach włączonej opcji „Zakupy gości”.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza wpłynięcie zamówienia wysyłając powiadomienie e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas zakładania konta lub wpisany ręcznie podczas korzystania z opcji zakupów bez rejestracji. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Warunkiem koniecznym prawidłowego złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

§ 5
REJESTRACJA

 1. Założenie konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne.
 2. Założenie konta Klienta możliwe jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Sklepie Internetowym.
 3. Klient ma możliwość edycji swoich danych osobowych po uprzednim zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.
 4. Klient ma możliwość w każdym momencie, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć konto w Sklepie Internetowym poprzez wysłanie stosownego wniosku do Sprzedawcy. Może to zrobić zarówno listownie jak i drogą elektroniczną na dane kontaktowe zawarte w §13 pkt.1-2.


§ 6
PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  2. Płatność za pomocą platformy płatności internetowych PayU, w tym: płatność przelewem standardowym, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy; płatność kartą debetową/kredytową; płatność BLIK.
  3. Płatność gotówką w przypadku wyboru opcji dostawy za pobraniem.

   Obsługę płatności internetowych w sklepie
   www.jubilerperfumeria.pl prowadzi:
   PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe w momencie zaksięgowania płatności za zamówienie.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się tutaj.
 5. W przypadku pojawienia się problemów z realizacją płatności za zamówienie, Klient jest zobowiązany powiadomić obsługę Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail z opisem zgłoszenia na adres: info@jubilerperfumeria.pl§ 7
DOSTAWA

 1. Koszty dostawy przesyłki zamówienia pokrywa Klient, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z następujących form dostawy przesyłki:
  1. Odbiór osobisty w siedzibie firmy - Jubiler Perfumeria Stanisława Dac, ul. Wojska Polskiego 127a/3, 21-550 Terespol;
  2. Kurier InPost (zwykły lub za pobraniem);
  3. Paczkomaty InPost
 3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej formy płatności oraz dostawy.
 4. Odbiór osobisty zamówienia jest bezpłatny.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod dostawy znajdują się tutaj.
 7. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł

 

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem ma prawo  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu towaru jest złożenie stosownego oświadczenia, dostępnego tutaj, przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Klient może złożyć oświadczenie:
  1. drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie na adres e-mail: info@jubilerperfumeria.pl;
  2. pocztą, przesyłając oświadczenie na adres: Sklep Jubiler Perfumeria Stanisława Dac, ul. Wojska Polskiego 127a/3, 21-550 Terespol;
 4. Klient chcący odstąpić od Umowy jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru bezpośrednio na adres Sprzedawcy podany na formularzu zwrotu.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi całość poniesionych należności z tytułu zawarcia Umowy, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż podstawowy, oferowanego przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego zwrócenia należności w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (formularza zwrotu) oraz zwracanego towaru.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania produktów.
  6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  7. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
  8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu np. perfum, kosmetyków.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WAD

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w  tym przedstawiając próbkę lubwzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwana Kupującego.
 4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.


§ 10

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z  umową w  sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nie istotna.
 4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego.

 

§ 11

 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:
  1. zwrotu kosztów zawarcia umowy,
  2. zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
  3. zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 2. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, powinien w szczególności:
  1. zwrócić produkt Sprzedającemu,
  2. wskazać podstawę niezgodności towaru z umową.

 

§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w Sklepie jest Sprzedawca, którego dane zostały zawarte w §1 pkt.1.
 2. Dane osobowe zbieranie są wyłącznie na potrzeby utrzymania Konta w Sklepie oraz realizacji Umów Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich modyfikowania (zgodnie z §5 pkt. 3).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak uzupełnionych danych może skutkować niepełnym dostępem do funkcjonalności Sklepu bądź problemy z realizacją zamówień.
 5. Podmioty, którym mogą być udostępnione dane osobowe Klientów Sklepu (wyłącznie w celach realizacji Umowy Sprzedaży):
  1. Administrator Sklepu Internetowego www.jubilerperfumeria.pl
  2. PayU – ze względu na obsługę płatności
  3. InPost – ze względu na realizację dostaw
 6. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych Osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

 

§ 13
INFORMACJE O SPRZEDAWCY

 1. Dane Sprzedawcy
  1. Jubiler Perfumeria Stanisława Dac, ul. Wojska Polskiego 127a/3, 21-550 Terespol
  2. Numer identyfikacji Podatkowej (NIP): 5370013799
  3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 88 1020 1260 0000 0702 0043 8655
 2. Kontakt
  1. Adres e-mail: info@jubilerperfumeria.pl
  2. Telefon kontaktowy: +48 607 372 346
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00 we wszystkie dni robocze.

 

§ 14
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze sklepu, w tym przeglądanie asortymentu oraz dokonywanie zamówień będzie możliwe po spełnieniu podstawowych wymagań technicznych przez Klienta:
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. Aktywne konto pocztowe (e-mail);
  3. Włączona obsługa plików cookies;
  4. Włączona obsługa JavaScript;
  5. ktualna wersja przeglądarki internetowej (chrome, firefox);
  6. Zainstalowany program do otwierania plików PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader).

 

§ 15
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:
  1. ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,
  2. ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami.
 2. Kupujący będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38c, 20-601 Lublin,  http://www.ihlublin.pl/

 

§ 16
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WAD

 1. Każdy Klient może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
  1. dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
  2. sposobem dostarczenia towaru,
  3. nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
  4. opisem produktów.
 2.  Reklamacja może być wniesiona:
  1. pisemnie, na adres Sprzedającego,
  2. za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:
  1. poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,
  2. w sposób określony w par. 12a

 

§ 17
OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY

Sprzedający oświadcza, że:

 1. nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 2. Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Jubiler Perfumeria Stanisława Dac.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Towary prezentowane na stronach www e-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl